Luty 28, 2012

Napisali o Nas – Apanet w Rynku Elektrycznym

oświetlenie magazynówW najnowszym numerze miesięcznika Rynek Elektryczny 2/2012, w dodatku Rynek Oświetleniowy przedstawiającym najnowsze rozwiązania branży oświetleniowej, ukazał się artykuł pt.: Smart Lights – Inteligentny system sterowania oświetleniem ulic. W krótkich słowach zostały tam opisane zalety systemów sterowania oświetleniem ulicznym. Cieszymy się, że dzięki temu artykułowi ideę systemów Smart StreetLights pozna szeroki krąg czytelników z branży elektrycznej.
Szerzenie wiedzy na temat standardowych rozwiązań uważamy za jeden ze swoich celów strategicznych; w Polsce temat sterowania oświetleniem dopiero raczkuje i uważamy, że trzeba korzystać ze sprawdzonych w Europie i na świecie standardów i rozwiązań.

Luty 28, 2012

An Article About Us – Apanet at the Electricity Market

In the supplement to the latest issue of the Market Power magazine (2/2012), Lighting Market, presenting the latest developments in the lighting industry an article titled ‚Smart Lights – Smart Street Lighting Control System‚ was published. In short, it described the advantages of the street lighting control systems. We are glad that thanks to the article the concept of the Smart StreeLights systems will be known to a broad range of electric power industry readers.

Spreading the knowledge regarding modern products and technologies is one of our strategic objectives. The concept of lighting control systems in Poland is still in it’s infancy and we believe it is necessary to learn and benefit from proven European and worldwide standards and solutions.

Luty 24, 2012

Pilot Project Implemented

In cooperation with the Jelenia Gora city council and the municipal roads and bridges management with the help of the local branch of TAURON Distribution PLC we have completed a pilot installation on one of the Jelenia Gora streets. We would like to thank everyone involved in the project.

The implemented smart street lighting control system enables rationalization of electricity consumption. Thanks to that it is possible to achieve significant operating and maintenance cost savings. Detailed comparative studies regarding possible savings scenarios will be carried out over the next billing periods.

We are confident that within a few years all modernized lighting networks will be equipped with similar type of smart street lighting control systems. Jelenia Gora municipal authorities have already spotted an opportunity to make substantial savings without compromising comfort and safety on local roads. What is important, these savings are possible without switching off the lamps what unfortunately happens in some other cities. This is a step towards Smart City – a citizen friendly city that saves electricity and does not consume energy resources when not needed.

Luty 24, 2012

Pilotażowa inwestycja zrealizowana

inteligentne oświetlenie halWspólnie z Urzędem Miasta Jelenia Góra oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów i przy pomocy lokalnego oddziału firmy TAURON Dystrybucja S.A. zrealizowaliśmy instalację pilotażową na jednej z jeleniogórskich ulic. Przedstawicielom tych instytucji zaangażowanym w projekt bardzo dziękujemy.

Zainstalowany inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym pozwala na racjonalizację zużycia energii elektrycznej na oświetlenie. Dzięki temu możliwe jest osiągniecie znacznych korzyści zarówno w kosztach eksploatacji jak i serwisowych. Przez następne okresy rozliczeniowe będą prowadzone dokładne badania porównawcze dotyczące możliwych oszczędności przy zastosowaniu różnych algorytmów oszczędnościowych.

Jesteśmy przekonani, że w ciągu kilku lat wszystkie modernizowane sieci oświetleniowe będą wyposażone w tego typu systemy inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym. Włodarze Jeleniej Góry już dostrzegli szansę na poczynienie znacznych oszczędności bez zmniejszania komfortu użytkowania dróg a tym bardziej bez wyłączania oświetlenia, co niestety zdarza się w niektórych innych miastach. To jest krok w kierunku Inteligentnego Miasta – Smart City – miasta przyjaznego mieszkańcom a jednocześnie oszczędnego, nie zużywającego bez potrzeby zasobów energetycznych.

[nggallery id=4]