ESCO

Formuła ESCO jako najlepszy dla gmin sposób modernizacji oświetlenia ulicznego.

Rosnące koszty energii oraz konieczność redukcji emisji CO2 zmuszają wszystkich do szukania oszczędności. Znaczną część energii (i kosztów) gmin pochłania oświetlenie ulic. Nowoczesnym i efektywnym źródłem oszczędności są inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulic. Pozwalają one na oszczędności sięgające 50% bez, budzącego
kontrowersje społeczne i wątpliwości natury prawnej, wyłączania lamp. Często problemem gmin okazuje się znalezienie źródła finansowania tego typu projektów i są niejako zamknięte w błędnym kole: wydają dużo na oświetlenie uliczne bo nie mają pieniędzy na modernizację sieci oświetleniowej i dlatego, że dużo wydają na bieżące utrzymanie sieci
nie modernizują jej co zmniejszyłoby jej obciążenia finansowe. Receptą na racjonalizację kosztów może być tutaj kompleksowa modernizacja sieci oświetleniowej w formule ESCO.


ESCO – definicja praktyczna

W wielu projektach wdrażania rozwiązań energooszczędnych technologii można znaleźć termin ESCO – Energy Saving Company (Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii). Rozumiemy przez to formułę realizowania projektów, których efektem jest znaczne poprawienie efektywności energetycznej modernizowanych instalacji. Formuła ta dotyczyć
może szerokiego zakresu projektów, ale najłatwiej przedstawić ją na przykłądzie modernizacji oświetlenia ulicznego.
Gmina realizując narzucony jej obowiązek oświetlania ulic ponosi pewne koszty związane z utrzymaniem sieci oświetleniowej oraz koszty energii elektrycznej służącej do oświetlenia. Aby zmniejszyć te koszty gmina podpisuje porozumienia z firmą zewnętrzną typu ESCO, która to realizuje projekt modernizacji sieci oświetleniowej. Podczas trwania projektu gmina płaci jej comiesięczne opłaty w wysokości nie większej niż dotychczasowe opłaty
związane z oświetleniem ulic. Firma ESCO organizuje finansowanie modernizacji sieci oświetleniowej, które to sukcesywnie spłaca dzięki oszczędnościom uzyskiwanym z modernizacji, opłaca też koszty energii elektrycznej i obsługi sieci oświetleniowej. Dzięki połączeniu wiedzy praktycznej i możliwościom finansowania projektu firma ESCO jest zainteresowana w osiągnięciu jak największych oszczędności w ramach umowy partnerskiej z gminą.

Największą zaletą realizacji projektów w formule ESCO jest to, że gmina:

  • nie musi szukać finansowania projektów energooszczędnych,
  • bez wkładu własnego może instalować nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • nie musi mieć specjalisty od utrzymania oświetlenia – obowiązki przejmuje firma ESCO,
  • nie musi korygować budżetu – co czasami jest bardzo trudne,
  • osiąga oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i redukcję emisji CO2,

Zakres możliwości modernizacji systemu oświetlenia ulicznego

Projekty realizowane w gminach w formule ESCO mogą posłużyć do kompleksowej modernizacji sieci oświetlenia ulicznego. Sieci takie nierzadko są w bardzo słabej kondycji technicznej, ale dzięki ogromnemu potencjałowi modernizacyjnemu (bo im gorszy stan techniczny tym większe koszty obsługi bieżącej a tym samym większe możliwości oszczędności) gminy mogą bez dodatkowych środków finansowych przeprowadzić pełną
modernizację.

Podstawowymi elementami projektów energooszczędnej modernizacji w oświetleniu ulic to wymiana źródeł światła na sodowe wysokoprężne (HPS). Duży poziom oszczędności ma również zastosowanie stateczników elektronicznych, które charakteryzują się zdecydowanie mniejszą energochłonnością od klasycznych stateczników elektromagnetycznych (które jako wysoko energochłonne będą wycofywane z rynku europejskiego).

Największy poziom oszczędności sieci oświetlenia ulicznego daje połączenie wymiany wymienionych wcześniej składników sieci wraz z zastosowaniem inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. Tak szeroki zakres modernizacji dał w tego typu projekcie zrealizowanym w Oslo oszczędności rzędu 70%. Firma APANET Green System uczestniczy w projektach, gdzie na terenie kraju, w zależności od wybranej technologii i ustalonych algorytmów pracy osiągane są oszczędności rzędu 40-50%. W rezultacie możliwe jest osiągnięcie bardzo krótkiego czasu zwrotu inwestycji (3-4 lata)

Na oszczędności duży wpływ ma również obniżenie kosztów obsługi systemu oświetlenia – inteligentny system zlicza czas pracy poszczególnych lamp, zbiera informacje dotyczące ich aktualnej mocy, współczynnika mocy i innych parametrów elektrycznych. Pozwala to administratorowi na wgląd w stan całej sieci oświetleniowej; informacja które lampy uległy awarii docierają do systemu na kilka minut po jej wystąpieniu. Ma on dostępne również informacje dotyczące aktualnego zużycia energii oraz przewidywany czas wymiany poszczególnych opraw. Pozwala to na zaplanowanie z wyprzedzeniem konieczności serwisowania poszczególnych odcinków sieci oświetleniowej. Można powiedzieć, że system inteligentny na bieżąco prowadzi audyt energetyczny całej sieci oświetleniowej.


Inteligentne Systemy Sterowania Oświetleniem Ulicznym – Smart Streetlights

Inteligencja systemów sterowania oświetleniem polega na dostosowywaniu poziomów natężenia oświetlenia do aktualnych potrzeb użytkowników i wymogów ustanowionych przez obowiązujące normy. Aktualne regulacje prawne dopuszczają ograniczenie poziomów oświetlenia w przypadku zmniejszenia natężenia ruchu na danej drodze. Możliwe również jest dostosowanie mocy lamp ulicznych do warunków pogodowych. W tym celu montowane są czujniki natężenia ruchu (najczęściej pętle indukcyjne) oraz czujniki pogodowe. Inteligentny system zbiera informacje z czujników i w zależności od aktualnej sytuacji automatycznie dobiera algorytm sterowania oświetleniem. Dzięki ciągłej
optymalizacji algorytmu sterowania oświetleniem możliwe jest osiągnięcie dużego poziomu oszczędności.

Bardzo ważną cechą tych systemów jest to, że algorytm sterowania może być różny w różnych punktach tej samej sieci – konieczne jest zapewnienie bardzo dobrego oświetlenie w miejscach niebezpiecznych np. przy przejściach dla pieszych czy niektórych skrzyżowaniach podczas gdy w pozostałych częściach tej sieci można zredukować moc.

Redukcja poszczególnych lamp realizowana jest przez sterowniki wbudowane w oprawę bądź zainstalowane w słupach oraz tzw. sterownik segmentowy, zamontowany w szafce zasilającej daną linię oświetleniową. Poszczególne sterowniki segmentowe podłączane są do sieci internetowej i współpracują z systemami nadrzędnymi (np. StreetLight.vision).
Architektura systemu umożliwia swobodny rozwój systemu od jednej ulicy do nawet całego miasta. Aby uniknąć problemów podczas rozbudowy bardzo ważne jest aby stosować rozwiązania standardowe i otwarte tzn. takie, które zawsze będzie można rozbudować o rozwiązania różnych firm. Takie podejście gwarantuje, że na każdym etapie
inwestor będzie miał możliwość wyboru najbardziej korzystnego rozwiązania, a nie rozwiązania jakie dyktować mu będzie dostawca pierwszego „promocyjnego odcinka”.


ESCO – przyszłość projektów energooszczędnych

Formuła projektów ESCO jest przejrzysta i co bardzo wygodne dla gmin, nie obciąża ich dodatkowo finansowo a odciąża z technicznych aspektów utrzymania sieci oświetleniowej. Można też powiedzieć, że bez nakładów finansowych gmina może w przeciągu kilku lat otrzymać nowoczesny system, który umożliwi jej sprawne i energo-optymalne zarządzanie
systemem oświetlenia ulicznego. Cały ciężar projektu spada na firmę ESCO, która łącząc swoją wiedzę techniczną i możliwości finansowe, realizuje wraz z gminą inwestycję korzystną dla wszystkich stron: dla mieszkańców – gmina ma nowoczesny system oświetlenia ulic bez dodatkowych kosztów, mieszkańcy mają lepiej oświetloną gminę, firma
ESCO realizuje projekt i pomaga gminie, za co ma swoją gratyfikację