Lipiec 28, 2014

APANET on Ambassadors Deliberation

narada-amb

APANET Green System ltd. took a part in meetings with Polish Ambassadors during the annual Ambassadors Deliberation, initiate by the Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland in Warsaw, July 22, 2014.

With the support of the Ministry of the Environment, in one of its flagship Polish project – promoting green technologies abroad(GreenEvo), we had the opportunity to participate in personal meetings with Polish ambassadors in France, Spain, Italy, Germany and UK.

We hope that support of Ambassadors for this countries will bring soon the realization of specific international projects with our smart lighting control systems.

This event is implementation of our company’s policy of expansion on foreign markets (inthe first place) of Europe.

http://www.mg.gov.pl/node/21201


Lipiec 22, 2014

APANET na Naradzie Ambasadorów

narada-amb

Firma APANET Green System sp. z o.o. wzięła udział w spotkaniach z Ambasadorami Polski podczas corocznej Narady Ambasadorów, która odbyła się z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie 22 lipca 2014.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Środowiska, w jednym z jego flagowych projektów promowania polskich zielonych technologii za granicami (GreenEvo), mieliśmy możliwość uczestniczenia w osobistych spotkaniach z
Ambasadorami Polski we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Mamy nadzieję, że wsparcie naszych rozwiązań inteligentnych systemów sterowania oświetleniem w tych krajach zaowocuje
niedługo realizacją konkretnych międzynarodowych projektów. Wpisuje się to jak najbardziej w politykę firmy ekspansji na zagraniczne rynki (w pierwszej kolejności) Europy.

 

http://www.mg.gov.pl/node/21201


Lipiec 18, 2014

Press about our debut on NewConnect

debiut

Madness on a small stock exchange, Green energy makes its debut in the green colors as the press wrote about our debut on NewConnect.The first success already behind us. The debut session first transactions in shares (…) the price 60% higher than the reference price, and then rise more than 100%”.

More press about our debut on NewConnect:

http://biznes.pap.pl/pl/news-en/pap/info/1018524,apanet-zadebiutowal-na-rynku-newconnect

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/2,1126432-Apanet-zadebiutowal-na-rynku-NewConnect.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Apanet-zadebiutowal-na-rynku-NewConnect-3166218.html

http://www.biznes.polskaprasa.pl/1479389-Apanet-zadebiutowal-na-rynku-NewConnect.html

http://www.finanse.egospodarka.pl/112985,Apanet-S-A-debiutuje-na-NewConnect,1,63,1.html

http://www.respublica24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=609597:apanetzadebiutowa%
C5%82-na-rynku-newconnect&catid=181:rzeczpospolita&Itemid=302

http://www.debiutync.pl/debiuty/141-ostatnie-debiuty/18754-zielona-energia-debiutuje-wzielonych-
barwach

http://gpwmedia.pl/wiadomosci/12723/apanet_zadebiutowal_na_rynku_newconnect/

http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!16992611,apanet-zadebiutowal-na-rynkunewconnect

http://pulsinwestora.pb.pl/3777964,33729,jeden-dzien-dwa-debiuty?utm_source=tag_&utm_medium=rss

http://newconnect.pb.pl/3779308,50929,kolejny-szalony-debiut-na-newconnect

http://biznes.interia.pl/news-en/apanet-zadebiutowal-na-rynku-newconnect,2034811,4632

Lipiec 18, 2014

Echa debiutu

debiut„Szaleństwo na małej giełdzie, „Zielona energia debiutuje w zielonych barwach” tak prasa pisała o naszym debiucie na NewConnect.

Pierwszy sukces mamy już za sobą. „Na debiutanckiej sesji pierwsze transakcje akcjami (…) z ceną 60% wyższą od kursu odniesienia, a później zwyżka przekroczyła 100%”.

„Gorący kapitał wziął w obroty prawa do akcji APANETU”. To powód do dumy, ale także zachęta do dalszych sukcesów.

Więcej o naszym debiucie piszą:

http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/1018524,apanet-zadebiutowal-na-rynku-newconnect

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/2,1126432-Apanet-zadebiutowal-na-rynku-NewConnect.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Apanet-zadebiutowal-na-rynku-NewConnect-3166218.html

http://www.biznes.polskaprasa.pl/1479389-Apanet-zadebiutowal-na-rynku-NewConnect.html

http://www.finanse.egospodarka.pl/112985,Apanet-S-A-debiutuje-na-NewConnect,1,63,1.html

http://www.respublica24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=609597:apanetzadebiutowa%
C5%82-na-rynku-newconnect&catid=181:rzeczpospolita&Itemid=302

http://www.debiutync.pl/debiuty/141-ostatnie-debiuty/18754-zielona-energia-debiutuje-wzielonych-
barwach

http://gpwmedia.pl/wiadomosci/12723/apanet_zadebiutowal_na_rynku_newconnect/

http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!16992611,apanet-zadebiutowal-na-rynkunewconnect

http://pulsinwestora.pb.pl/3777964,33729,jeden-dzien-dwa-debiuty?utm_source=tag_&utm_medium=rss

http://newconnect.pb.pl/3779308,50929,kolejny-szalony-debiut-na-newconnect

http://biznes.interia.pl/news/apanet-zadebiutowal-na-rynku-newconnect,2034811,4632

 

Lipiec 17, 2014

APANET SA debuted on NewConnect Market of Warsow Stock Exchange

new-connectJuly 17, 2014. APANET SA debuted on NewConnect  Market of Warsow Stock Exchange.

It is very important event for our company, proving our credibility and market position.

It also gives us easier access to capital markets facilitating and accelerating the further development of our group. Our energy saving technologies will be more recognizable, that will enable us to gain new contracts, both in Poland and abroad.

Lipiec 17, 2014

Debiut APANET S.A. na NewConnect GPW

new-connect17 lipca 2014r. na parkiecie NewConnect GPW w Warszawie zadebiutowała firma APANET S.A.

Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie potwierdzające naszą wiarygodność i pozycję na rynku.

Daje nam to również łatwiejszy dostęp do rynków kapitałowych ułatwiając i przyspieszając dalszej rozwój naszej grupy. Nasze energooszczędne technologie będą bardziej rozpoznawalne, co umożliwi nam zdobywanie nowych kontraktów zarówno w Polsce jak i za granicą.

Lipiec 8, 2014

Publication in LightExpress

greensystm-lightexpress-top

LightExpress lighting magazine (May- June 2014 edition) publicated several articles about SmartStreetLights, LonWorks standard and LonMark International- the certifying organization. There is also an article about our company (p. 15) as well as sofware solutions offered by APANET Green System – StreetLight.Vision (p. 10).

 

lightexpress-mag

link to magazine

Our apperance in this magazine makes us proud and will support our activity abroad, also in gaining new contracts. Education about world’s best technical solutions helps to develop whole sector of the market. Our presence in LightExpress magazine proves that APANET Green System Ltd. plays in the first global league.

 

Lipiec 8, 2014

Publikacje w LightExpress

greensystm-lightexpress-top

Magazyn oświetleniowy LightExpress (numer Maj-Czerwiec 2014) zamieścił kilka publikacji dotyczących idei SmartStreetLights oraz standardu LonWorks i organizacji certyfikującej LonMark International.

W tym numerze znalazł się również artykuł o naszej firmie (str. 15) a także rozwiązaniach software’owych przez nas oferowanych – StreetLight.Vision (str.10).

lightexpress-mag

link do magazynu

Cieszymy się z naszej obecności w tym magazynie – na pewno pomoże nam to w realizacjach poza granicami kraju a także w zdobywaniu nowych kontraktów. Propagowanie wiedzy na temat najlepszych na świecie rozwiązań technicznych bardzo dobrze służy rozwojowi całego sektora rynku. Nasza obecność w LightExpress dowodzi, że APANET Green System sp. z o.o. jest w pierwszej światowej lidze.