Marzec 29, 2013

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Życzymy Państwu Radosnych, pogodnych i pełnych rodzinnego ciepła  Świąt Wielkiejnocy.


Życzenia składa zarząd i cały zespół

Apanet Green System


Marzec 29, 2013

Happy Easter

The board and the whole Apanet Green System team wishes all the customers and partners happy and peaceful Easter.

Marzec 27, 2013

APANET Green System w programie PolSEFF

Nasze sterowniki inteligentnego systemu oświetlenia GLC zostały umieszczone na liście (LEME) kwalifikowanych materiałów i urządzeń programu PolSEFF. Dzięki temu inwestorzy z sektora MŚP mogą skorzystać z atrakcyjnego finansowania projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Jest to program mający na celu przyspieszenie w przedsiębiorstwach projektów modernizacyjnych mających na celu obniżenie zużycia energii przez ułatwienia w finansowaniu i premie inwestycyjne w wysokości 10-15% wartości kredytu/leasingu w zależności od zrealizowanego projektu inwestycyjnego. Uczestnictwo w tym programie pomaga naszym klientom także w uzyskaniu pomocy technicznej i konsultacyjnej w zakresie inteligentnego oświetlenia ulic.

wiecej o PolSEFF: http://www.polseff.org/

Marzec 27, 2013

APANET Green System Participates in PolSEFF Program

APANET’s smart lighting system controllers (GLC) have been put on the certified materials and devices list of the PolSEFF program (LEME). As a result investors in the SME sector (Small and Medium Enterprise) can take advantage of attractive financing of the projects aimed at improving energy efficiency.

The program is designed to accelerate enterprise modernization projects to reduce energy consumption by facilitating the financing of the projects as well as providing investment bonuses up to 15% of the loan / lease value depending on the project. Participation in the program also helps our customers to obtain technical assistance and consultation related to smart street lighting.

More information about PolSEFF can be found here: http://www.polseff.org/

Marzec 22, 2013

Wygrany przetarg organizowany przez ARP S.A.

Z dużym zadowoleniem informujemy, że APANET Green System wygrała przetarg organizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) na realizację projektu wdrożenia inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Wrocław-Kobierzyce.

Mamy nadzieję, że ten projekt stanie się niejako projektem referencyjnym dla zarządców terenów przemysłowych i pokaże jak realizować modernizację systemów oświetlenia aby połączyć funkcjonalność systemu ze znacznym zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i tym samym ze znaczną redukcją emisji CO2.

Marzec 22, 2013

APANET Wins an Industrial Development Agency (ARP SA) Contract.

We are delighted to announce that APANET Green System won the Industrial Development Agency tender to implement a smart street lighting system in the Tarnobrzeg Special Economic Zone – Wroclaw–Kobierzyce sub zone.

We hope this endeavour will become a reference project for industrial area managers and will show how to implement the modernization of the lighting systems in order to combine functionality of the system with a significant energy reduction and thus considerable reduction in CO2 emissions.

Marzec 18, 2013

Projekt na Łotwie

Z ogromną radością pragniemy poinformować o pierwszych efektach zeszłotygodniowych targów. Podpisaliśmy umowę na realizację pierwszego projektu na Łotwie. Cieszy nas to bardzo, gdyż nasza polityka sprzedażowa oparta o stosowanie otwartych i w 100% standardowych rozwiązań przynosi szybko wymierne efekty.

To jest nasz pierwszy projekt w tej części Europy, ale dużo wskazuje za tym, że szybko pojawią się następne.

Marzec 18, 2013

Latvia Project

It’s a pleasure to announce initial effects of the last week’s fair. APANET has signed a contract for the first project inLatvia. We are very pleased because our open and based 100% on standard solutions sales policy brings tangible results quickly.

This is our first project in this part of Europe but many factors indicate there will be more soon.


Marzec 13, 2013

Podziękowania – Targi Światło 2013

Dziękujemy wszystkich odwiedzających nas na targach ŚWIATŁO 2013 w Warszawie. To była bardzo pracowita impreza. Nawiązaliśmy dużo ciekawych i perspektywicznych kontaktów – bardzo dużo było przedstawicieli zagranicznych firm zainteresowanych naszymi rozwiązaniami. Przekonaliśmy wiele osób do idei oszczędzania energii elektrycznej z pomocą inteligentnego sterowania oświetleniem. Przekazaliśmy wiedzę o technicznych możliwościach modernizacji oświetlenia przedstawicielom gmin. Namówiliśmy kilku z nich (jeszcze nie zdecydowanych) do wystartowania w programie priorytetowym SOWA uruchomionym przez NFOŚiGW – tu bardzo ważne okazało się udowodnienie, że zmodernizowaną sieć lamp sodowych wysokoprężnych można doposażyć w inteligentny system sterowania oświetleniem, tak aby osiągnąć wymagane w tym programie 40% oszczędności.
Dostaliśmy również wyróżnienie dla naszych sterowników systemu inteligentnego sterowania oświetleniem. Jednak największą wartością tych targów była dla nas możliwość propagowania nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań wśród tak szerokiego grona zainteresowanych.
Mamy nadzieję w niedługiej przyszłości pochwalić się pierwszymi owocami tej imprezy targowej.

Marzec 13, 2013

Light 2013 Fair – Summary and Thanks.

Thanks to all who visited us at the Light 2013 Fair in Warsaw. It was a very busy event. We established many interesting and prospective contacts – representatives of many foreign companies were interested in our solutions. A lot of visitors learnt about the concept of energy saving using smart lighting control systems. We passed on the knowledge regarding technical possibilities of lighting systems modernization to the representatives of municipalities. We managed to persuade a few of them not yet convinced to take part in the SOWA program launched by The National Fund of Environmental Protection and Water Management (NFEP&WM). It was crucial to prove that a modernized high-pressure sodium lamp network can be upgraded with the smart lighting system to achieve required in the program 40% energy savings.

Additionally, our smart lighting system controllers were awarded. However, the most important aspect of the fair was the possibility to promote modern energy savings solutions among the large number of visitors.

We sincerely hope to reap the fruit of the fair in the near future.